Pais e Filhos

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:4

Kdo týrá otce a vyhání matku, je syn hanebný a hnusný.

Provérbios 19:26

Otec spravedlivého velice jásá, zplodil moudrého a raduje se z něho.

Provérbios 23:24

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla.

Provérbios 23:22

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

Deuteronômio 24:16

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.

Provérbios 17:6

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

Efésios 6:1-3

Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Provérbios 20:20

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

Provérbios 29:15

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:6,7

11 Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?

12 Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?

13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

Lucas 11:11-13

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

1 Timóteo 5:8

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

Colossenses 3:21

3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.

5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Salmos 127:3-5

Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

Provérbios 13:24

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Gênesis 2:24

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Colossenses 3:20

Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?

Hebreus 12:7

Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.

1 Timóteo 5:4

Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce.

Provérbios 10:1