Paixão

a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

1 Tessalonicenses 4:4,5

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,

1 Pedro 2:11

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Colossenses 3:5

Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.

Gálatas 5:24

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

1 Coríntios 10:31

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

2 Timóteo 4:3,4

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený

a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Romanos 1:26,27

Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit.

1 Coríntios 7:9

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.

Tiago 4:3