Páscoa

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"

Mateus 21:9

Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů."

Mateus 27:37

Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.

Marcos 16:6

Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.

João 19:30

Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Salmos 118:25,26

Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.

Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.

João 20:8,9

Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,

že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."

Lucas 24:6,7

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

Zacarias 9:9

"Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt

a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen."

Mateus 20:18,19

Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš."

Marcos 14:36

A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.

Lucas 23:46

Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.

Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

Mateus 28:5,6

Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,

upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!"

Mateus 27:28,29