Pecado

Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.

Provérbios 10:9

Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.

Provérbios 28:13

Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.

Salmos 119:133

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.

Tiago 3:10

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,

neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Romanos 8:1,2

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Colossenses 3:5

'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

Efésios 4:26

Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.

Salmos 32:1

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

Mateus 1:21

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

Gálatas 6:1

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;

Mateus 6:14

Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.

Salmos 19:12

14 Víme, že zákon je svatý- já však jsem hříšný, hříchu zaprodán.

15 Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.

16 Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý.

17 Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.

Romanos 7:14-17

Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.

João 8:34

Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká.

Salmos 25:11

On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

1 Pedro 2:24

Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.

1 João 3:4

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.

Lucas 6:45

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.

Salmos 25:6,7

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.

Efésios 5:11,12

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Gálatas 6:1,2

Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

1 João 5:18

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

Salmos 1:1

Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.

1 João 1:6

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Tiago 4:4

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,

ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1 Coríntios 6:9,10

4 Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu."

5 Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"

6 Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: "Ukřižovat, ukřižovat!" Pilát jim řekl: "Vy sami si ho křižujete! Já na něm vinu nenalézám."

João 19:4-6

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Mateus 18:6

Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.

Romanos 3:20

12 Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce;

13 ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.

14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.

15 Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!

16 Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte - buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.

17 Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.

18 A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.

Romanos 6:12-18

Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!

Romanos 6:15

Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť jsi před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti.

Isaías 64:6

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

Mateus 18:15

tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Hebreus 9:28

Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

1 João 3:8

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

Efésios 5:3

všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Romanos 3:23,24

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Tiago 5:16

Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

João 20:23

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

Salmos 51:1,2

Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.

Tiago 4:17

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout."

Gênesis 4:7

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:8,9

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 6:23

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.

6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

Salmos 51:4-9

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Salmos 32:5

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

Mateus 7:3

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

2 Coríntios 5:21

všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Romanos 3:23