O Poder da Oração

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

João 14:13,14

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Mateus 7:7

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Efésios 6:18

28 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně:

29 utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.

30 Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.

Salmos 107:28-30

Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku.

Atos 9:40

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

Marcos 11:24

Řekl jim: "Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem."

Marcos 9:29

14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.

15 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.

16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Tiago 5:14-16

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."

Mateus 21:22