Protecção e Segurança

17 A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

18 Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.

19 Když vytrváte, získáte své životy.

Lucas 21:17-19

17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže.

18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.

Salmos 33:17-19

oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.

1 João 3:22

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2 Tessalonicenses 3:3

Zde dám pučet Davidovu rohu, svému pomazanému budu pečovat o planoucí světlo.

Jeho nepřátelům dám za oděv hanbu, ale na něm se bude jeho čelenka třpytit."

Salmos 132:17,18

Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina.

Provérbios 21:31

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Salmos 138:8

Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč." Tak promluvila Hospodinova ústa.

Isaías 1:19,20

Spravedlnost chrání toho, kdo žije bezúhonně, kdežto svévole vyvrací hříšníka.

Provérbios 13:6

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

Salmos 62:2

Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."

Salmos 3:3

Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat na zemi.

Levítico 25:18

Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.

Salmos 9:9

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,

Salmos 84:11

Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.

1 Crônicas 17:8

Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Salmos 127:1

Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.

Salmos 34:10

Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl, hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění.

Salmos 40:11

Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!

Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.

Salmos 144:1,2

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Provérbios 18:10

Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Salmos 91:7

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

João 17:15

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

Salmos 97:10

Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

1 João 5:18

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.

Salmos 118:8

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Mateus 7:7,8

otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.

Salmos 145:16

Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'

Hebreus 13:6

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Efésios 6:11

Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.

Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi i dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.

João 17:11,12

Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

Salmos 16:1

Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě!

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. [ (Psalms 5:13) Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. ]

Salmos 5:11,12

Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,

Salmos 144:10

Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet."

Êxodo 14:14

vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. [ (Psalms 63:12) Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. ]

Salmos 63:11

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Provérbios 4:23

8 Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování.

9 Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod!

10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Malaquias 3:8-10

Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích. Zahnal před tebou nepřítele a řekl: »Vyhlaď ho!«

Deuteronômio 33:27

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

6 Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

7 Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně,

8 chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.

Provérbios 2:6-8

7 Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.

8 Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.

9 Tvá ruka si najde všechny nepřátele, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.

Salmos 21:7-9

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

Salmos 46:1

S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,

Salmos 18:30

Spravedlivý se nají dosyta, kdežto břicho svévolníků trpí nedostatkem.

Provérbios 13:25

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.

Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Salmos 68:4,5

1 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

2 Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

4 Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

6 Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.

7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Salmos 121:1-8

Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. [ (Psalms 34:23) Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. ]

Salmos 34:22

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Provérbios 30:5

Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Isaías 54:17

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Efésios 6:11,12

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Salmos 16:8

Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky. Vždyť jsi to, Panovníku Hospodine, přislíbil. Tvým požehnáním bude dům tvého služebníka požehnán navěky."

2 Samuel 7:29

Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí."

Isaías 31:5

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Isaías 1:17

Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

2 Samuel 22:32

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Naum 1:7

Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]

Salmos 4:8

O Benjamínovi pravil: "Hospodinův miláček to je. Ať u něho přebývá v bezpečí. On ho bude chránit po celý čas, vždyť přebývá mezi jeho úbočími."

Deuteronômio 33:12

Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Salmos 91:4

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1 Timóteo 6:10

Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Mateus 6:8

Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

Salmos 37:3

1 Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.

2 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!

3 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."

4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.

5 Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

6 Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

Salmos 3:1-6

Vystoupil jsi na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl, mnohé z lidí přijals darem, odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine, Bože!

Salmos 68:19

Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání.

Ezequiel 34:26

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Salmos 23:1

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Isaías 26:3

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mateus 6:33

učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.

Salmos 18:35,36

Pak David umístil do damašského Aramu výsostná znamení. Tak se i Aramejci stali Davidovými otroky a odváděli dávky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoli.

2 Samuel 8:6

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

1 João 5:14,15

Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.

Salmos 37:25

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:19

Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?

Salmos 118:6

6 K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.

7 Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.

8 Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel

9 před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují.

Salmos 17:6-9

7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.

8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.

9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

Salmos 146:7-9

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!

Salmos 20:1,2

Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.

Provérbios 3:26

Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.

Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.

Salmos 25:20,21

6 Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

7 Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.

8 Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.

9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

Salmos 116:6-9

Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

Amós 3:7

Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.

Salmos 119:114

Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.

Provérbios 10:9

Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.

Provérbios 27:12

Řekl jim: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli."

Lucas 22:35

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Salmos 91:1,2

být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz, avšak užitečnější je poznat moudrost: ta zachovává život tomu, kdo ji má.

Eclesiastes 7:12

Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.

1 Coríntios 9:14

V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.

Provérbios 14:26

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."

Mateus 21:22

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.

Salmos 34:7

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.

Salmos 33:20

Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi."

Gênesis 9:11

Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

Salmos 32:7

Za potravou sem a tam se honí, když se nenasytí, zůstávají přes noc.

Salmos 59:16

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

1 Tessalonicenses 5:6

Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím."

Jeremias 31:25

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mateus 7:11

29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

30 U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Mateus 10:29-31

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Deuteronômio 31:6

Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!

Salmos 81:10

Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Salmos 91:9,10

Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním."

Isaías 46:4

Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Tiago 4:7

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Romanos 8:31