Provérbios 27

1 Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.

2 Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty.

3 Těžký je kámen, písek má váhu, ale hoře, jež působí pošetilec, je těžší než obojí.

4 Rozhořčení je kruté, hněv je jak povodeň, ale před žárlivostí kdo obstojí?

5 Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

6 Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.

7 Sytý šlape i po plástvi medu, kdežto hladovému je každá hořkost sladká.

8 Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa.

9 Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše.

10 Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

11 Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci, abych mohl odpovědět tomu, kdo mě tupí.

12 Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.

13 Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka, a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.

14 Kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu, tomu se to bude počítat za zlořečení.

15 Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž;

16 kdo ji chce zvládnout, chce zvládnout vítr, pravicí chytá olej.

17 Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

18 Kdo hlídá fíkovník, bude jíst jeho plody, a kdo střeží svého pána, získá vážnost.

19 Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.

20 Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka.

21 Na stříbro kelímek, na zlato pec; a muž prověřuje ústa, která ho chválí.

22 Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.

23 Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav, starej se pečlivě o svá stáda,

24 vždyť žádná klenotnice není věčně plná, ani královská čelenka nepřetrvá všechna pokolení.

25 Tráva se poseká, ukáže se otava, sklízí se píce z hor,

26 z beránků máš oděv, za kozly koupíš pole,

27 máš dostatek kozího mléka k své obživě i k obživě své rodiny, máš živobytí pro své děvečky.