Reino dos Céus

Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.

Mateus 11:11,12

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.

2 Timóteo 4:18

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Mateus 7:21

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

Vždyť 'náš Bůh je oheň stravující'.

Hebreus 12:28,29

Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?

Tiago 2:5

11 ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,

12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého.

13 Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích.

Salmos 145:11-13

Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;

Mateus 8:11

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.

Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

Mateus 5:19,20

24 Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

25 Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

26 Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel.

27 Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: 'Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?'

28 On jim odpověděl: 'To udělal nepřítel.' Sluhové mu řeknou: 'Máme jít a plevel vytrhat?'

29 On však odpoví: 'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

30 Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'"

Mateus 13:24-30

Ještě jiné podobenství jim předložil: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli;

je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší, než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích."

Mateus 13:31,32

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

47 Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné;

48 když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven.

49 Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých

50 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů."

Mateus 13:47-50

Pověděl jim i toto podobenství: "Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí."

Mateus 13:33

23 Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.

24 Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."

25 Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"

26 Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

Mateus 19:23-26

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:

"Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

Mateus 3:1,2

Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.

Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

2 Pedro 1:10,11

Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

Mateus 4:17

44 "Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

45 Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly,

46 objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

Mateus 13:44-46

1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?"

2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed

3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.

Mateus 18:1-4

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Mateus 6:9,10

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."

Mateus 16:18,19

Nebijte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Lucas 12:32

3 "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Mateus 5:3-12

Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků."

Daniel 7:18

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Mateus 10:7

Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.

Efésios 5:5

36 Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: "Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!"

37 On jim odpověděl: "Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka

38 a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království,plevel jsou synové toho zlého;

39 nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.

40 Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.

41 Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,

42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!"

Mateus 13:36-43