Superação

Hleď, Hospodin, tvůj Bůh, předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsaď ji, jak ti poručil Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs."

Deuteronômio 1:21

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.

2 Timóteo 4:18

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2 Tessalonicenses 3:3

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mateus 11:28

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

João 16:33

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Romanos 12:21

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

Apocalipse 12:11

Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."

Lucas 22:46

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Hebreus 13:5

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1 Coríntios 15:57

Neboť 'u Boha není nic nemožného'."

Lucas 1:37

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Isaías 26:3

Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

1 João 4:4

Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

1 João 3:8

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

Zacarias 9:9

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

João 1:5

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1 Pedro 5:8-10

'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

a nedopřejte místa ďáblu.

Efésios 4:26,27

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Romanos 8:37

Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.

Apocalipse 3:21

Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

Hebreus 12:3

Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím - mám-li co odpouštět - činím to před tváří Kristovou kvůli vám,

aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

2 Coríntios 2:10,11

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení."

Lucas 22:40

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

1 Coríntios 10:13

Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."

Salmos 3:3

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,

obnovte se duchovním smýšlením,

oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Efésios 4:22-24

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1 Timóteo 6:12

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

Hebreus 12:1

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Hebreus 2:18

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání.

2 Coríntios 2:14

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,

1 Timóteo 6:9

Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

Lucas 10:19

10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'

16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

17 Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.

Efésios 6:10-17

12 Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

14 Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.

15 Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.

Tiago 1:12-15

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Romanos 8:35

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Romanos 8:28

Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Salmos 118:25,26

neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1 João 5:4

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,

neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

1 João 5:3-5

Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:7,8

Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

Apocalipse 3:5

Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás."

Deuteronômio 20:4

S tebou jsme nabrali na rohy své protivníky, útočníky podupali jsme v tvém jménu.

Proto na svůj luk se nespoléhám, ani meč mě nezachrání;

před protivníky jen tys nás spasil, a ty, kdo nás nenáviděli, jsi zahanbil.

Salmos 44:6-8

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Marcos 14:38

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

1 Pedro 5:8

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Tiago 4:10

12 Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.

13 Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým.

14 Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.

15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

1 João 2:12-15

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

1 João 5:5

15 Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne!

16 Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno 'budou ti dva jedno tělo'.

17 Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.

18 Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1 Coríntios 6:15-20

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Gálatas 5:16,17