Temor

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Provérbios 15:33

Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.

Salmos 2:11

Hospodin kraluje! Národy trnou. Trůní na cherubech! Země se zmítá.

Salmos 99:1

Což se mě nebudete bát? je výrok Hospodinův, nebudete se přede mnou svíjet bolestí? Moři jsem jako hráz položil písek, je to řád věčný, který nepřestoupí. Bouří se, ale nic nezmůže, jeho vlny hučí, ale nepřestoupí jej.

Jeremias 5:22

Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.

Salmos 115:11

Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!

Salmos 112:1

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Provérbios 3:7,8

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Provérbios 31:30

Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!

Salmos 33:8

Strachem před tebou se chvěje mé tělo, bojím se tvých soudů.

Salmos 119:120

Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Provérbios 22:4

i se všemi skutky pevné ruky, se vším, co vzbuzovalo velikou bázeň, co konal Mojžíš před zraky celého Izraele.

Deuteronômio 34:12