Temor do Senhor

Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

Salmos 34:8,9

Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Provérbios 22:4

Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.

Levítico 19:14

Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.

Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!

Lucas 12:4,5

neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 13:4

Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí.

Provérbios 10:27

11 I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

12 Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.

13 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?

14 Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.

Salmos 34:11-14

Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.

Salmos 2:11

Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.

Provérbios 16:6

Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!

Salmos 111:10

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Provérbios 15:33

Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Levítico 25:17

Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.

Provérbios 14:27

Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.

Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,

nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.

Salmos 19:9-11

a řekl člověku: »Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.«

Jó 28:28

Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.

Provérbios 28:14

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Provérbios 9:10

Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina; konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství."

2 Crônicas 19:7

Když tvůj bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a přistěhovalce a bude žít s tebou.

Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou.

Levítico 25:35,36

Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.

Deuteronômio 8:6