Valioso

V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.

Gálatas 5:6

Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Mateus 10:29-31

A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře."

Mateus 12:12

Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.

Êxodo 19:5

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.

Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.

Provérbios 3:3,4

Jazyk spravedlivého je výborné stříbro, srdce svévolníků nestojí za nic.

Provérbios 10:20

Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.

Isaías 43:4

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.

Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

Lucas 12:6,7

"Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

Isaías 60:1

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

Provérbios 31:10

Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.

Atos 20:24

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Mateus 6:26