Ajuda ao Próximo

Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybes ir ne sau pataikauti.

Romanos 15:1

Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus pamilau.

João 15:12

35 Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte,

36 buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’.

37 Tada teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme?

38 Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme?

39 Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’

40 Ir atsakys jiems Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.

Mateus 25:35-40

ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

Filipenses 2:4

Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda.

João 15:13

35 Ir aš jums visur rodydavau, kad, šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: ‘Labiau palaiminta duoti negu imti’ ”.

36 Tai pasakęs, jis atsiklaupė ir kartu su visais pasimeldė.

37 Visi pradėjo graudžiai verkti ir, puldami Pauliui ant kaklo, jį bučiavo.

38 Jie ypač nuliūdo dėl žodžių, kad daugiau nebematysią jo veido. Po to jie palydėjo jį į laivą.

Atos 20:35-38

Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta”.

Lucas 6:38

14 Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas?

15 Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto,

16 ir kas nors iš jūsų jiems tartų: “Eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite”, o neduotų, ko reikia jų kūnui,­kokia iš to nauda?

17 Taip ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs.

Tiago 2:14-17

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje”.

Mateus 5:16

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.

Gálatas 6:2

Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Mateus 5:42

Beturčių visuomet bus krašte, todėl įsakau ištiesti ranką broliui ir beturčiui, kuris gyvena tavo šalyje.

Deuteronômio 15:11

Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą.

Romanos 12:13

Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.

Efésios 4:28

Minios jį klausė: “Ką gi mums daryti?!”

Jis joms atsakė: “Kas turi dvi tunikas, tepasidalina su neturinčiu, ir kas turi maisto, tegul taip pat daro”.

Lucas 3:10,11

Bet jei kas turi šio pasaulio turtų ir, matydamas savo brolį stokojantį, užrakina jam savo širdį,­ kaip jame pasiliks Dievo meilė?

1 João 3:17

Kas pasigaili vargšo, skolina Viešpačiui; Jis atlygins jam už jo darbus.

Provérbios 19:17

“Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda.

Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis”.

Lucas 12:33,34