Bem

Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

Salmos 34:14

Neapsirikite: “Blogos draugijos gadina gerus papročius!”

1 Coríntios 15:33

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Gálatas 5:22,23

Aš tikiu, kad matysiu Viešpaties gerumą gyvųjų žemėje.

Salmos 27:13

Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Gálatas 6:10

Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums.

Efésios 4:32

Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,

bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.

1 Timóteo 2:9,10

Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malones, kurios yra nuo amžių.

Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybes. O Viešpatie, atmink mane dėl savo gerumo, pagal savo gailestingumą.

Salmos 25:6,7

Taip sako Viešpats: “Eikite į kelius ir ieškokite senovinių takų; suradę gerą kelią, juo eikite. Taip rasite atilsį savo sieloms. Bet jie atsakė: ‘Neisime!’

Jeremias 6:16

Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje”.

Mateus 5:15,16

5 Todėl, parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu,

6 pažinimą­susivaldymu, susivaldymą­ištverme, ištvermę­maldingumu,

7 maldingumą­brolybe, brolybę­ meile.

2 Pedro 1:5-7

Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo!

1 Coríntios 10:23

Kas gi jums pakenks, jei darysite gera?

1 Pedro 3:13

Iš žmogaus norima gerumo. Beturtis yra vertesnis už melagį.

Provérbios 19:22

Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas yra gailestingas.

Lucas 6:36

Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių ir nuskaistintų sau ypatingą tautą, uolią geriems darbams.

Tito 2:14

Tada tu suprasi teisumą, teisingumą ir bešališkumą bei kiekvieną gerą taką,

Provérbios 2:9

Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Romanos 12:21

Meilė tebūna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero.

Romanos 12:9

Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams.

Efésios 4:29

Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!

Salmos 37:3

Viešpats yra geras, tvirtovė nelaimės metu. Jis pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki.

Naum 1:7

Teisus yra Viešpats visuose savo keliuose ir šventas visuose savo darbuose.

Salmos 145:17

O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėme aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui,

2 Coríntios 9:8