Protecção e Segurança

17 Būsite visų nekenčiami dėl mano vardo.

18 Tačiau nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris.

19 Savo ištverme išlaikykite savo sielas”.

Lucas 21:17-19

17 Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu.

18 Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,

19 kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus.

Salmos 33:17-19

ir gauname iš Jo, ko tik prašome, nes laikomės Jo įsakymų ir darome, kas Jam patinka.

1 João 3:22

O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto.

2 Tessalonicenses 3:3

Čia išauginsiu Dovydui ragą, žibintą savo pateptajam paruošiu.

Jo visus priešus sugėdinsiu, o ant jo galvos karūna spindės”.

Salmos 132:17,18

Žirgas ruošiamas kovos dienai, bet pergalę teikia Viešpats.

Provérbios 21:31

Apgins mane Viešpats. Viešpatie, Tavo gailestingumas amžinas! Neapleisk, kas Tavo rankų sukurta.

Salmos 138:8

Jei jūs noriai klausysite manęs, valgysite krašto gėrybes.

Bet jei jūs priešinsitės ir maištausite, jus praris kardas”. Taip kalbėjo Viešpats.

Isaías 1:19,20

Teisumas saugo nekaltojo kelią, o nuodėmė pražudo nedorėlį.

Provérbios 13:6

Tik Jis yra mano uola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė­aš nesvyruosiu.

Salmos 62:2

Bet Tu, Viešpatie, esi mano skydas ir mano šlovė. Tu pakeli mano galvą.

Salmos 3:3

Laikykitės mano įsakymų ir paliepimų, vykdykite juos, kad gyventumėte be baimės

Levítico 25:18

Viešpats­priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu.

Salmos 9:9

Pavesk Viešpačiui savo naštą, ir Jis palaikys tave, Jis niekados neleis teisiajam svyruoti.

Salmos 55:22

Saulė ir skydas yra Viešpats; malonę ir garbę teikia Viešpats, gerų dalykų neatsako tiems, kurie nekaltai elgiasi.

Salmos 84:11

Aš buvau su tavimi visur, kur tu ėjai; išnaikinau visus tavo priešus priešais tave; tavo vardą padariau garsų kaip žemės didžiūnų vardą.

1 Crônicas 17:8

Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai. Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai.

Salmos 127:1

Jauni liūtai pritrūksta ir badauja, bet tie, kurie ieško Viešpaties, nestokoja jokio gero.

Salmos 34:10

Viešpatie, nesulaikyk man savo gailestingumo; Tavo malonė ir tiesa visada tegul mane lydi.

Salmos 40:11

Palaimintas Viešpats, mano stiprybė, kuris moko mano rankas kariauti ir mano pirštus kovoti.

Jis yra mano gerumas, mano tvirtovė, mano aukštas bokštas, mano išlaisvintojas, mano skydas; Juo aš pasitikiu, Jis pavergia man tautas.

Salmos 144:1,2

Viešpaties vardas­tvirtas bokštas, teisieji bėga į jį ir yra saugūs.

Provérbios 18:10

Tavo pašonėje kris tūkstantis ir dešimt tūkstančių­tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs.

Salmos 91:7

Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto.

João 17:15

Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.

Salmos 97:10

Mes žinome, jog kiekvienas, gimęs iš Dievo, nenusideda. Kas gimęs iš Dievo, saugo save, ir piktasis jo nepaliečia.

1 João 5:18

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.

Salmos 118:8

“Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.

Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.

Mateus 7:7,8

atveri savo ranką, sočiai maitini visa, kas gyva.

Salmos 145:16

Todėl galime su pasitikėjimu tarti: “Viešpats mano padėjėjas­aš nebijosiu! Ką gali padaryti man žmogus?”

Hebreus 13:6

Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas.

Efésios 6:11

Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas Tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu­tuos, kuriuos man davei, kad jie būtų viena kaip ir mes.

Kol buvau su jais pasaulyje, Aš išlaikiau juos Tavo vardu; Aš išsaugojau tuos, kuriuos man davei, ir nė vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, kad išsipildytų Raštas.

João 17:11,12

Apsaugok mane, Dieve, nes Tavimi aš pasitikiu.

Salmos 16:1

Tesidžiaugia visi, kurie Tavyje prieglobsčio ieško, tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes Tu apgini juos, tedžiūgauja Tavyje Tavo vardą mylintys.

Tu, Viešpatie, laimini teisųjį, apsupi jį savo malone lyg skydu.

Salmos 5:11,12

Tu gelbsti karalius, Tu išlaisvinai Dovydą, savo tarną, nuo žiauraus kardo.

Salmos 144:10

Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!”

Êxodo 14:14

O karalius džiaugsis Dievu. Girsis kiekvienas, kuris prisiekia Juo, bet melagių burna bus užkimšta.

Salmos 63:11

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.

Provérbios 4:23

8 Ar gali žmogus apiplėšti Dievą? Tačiau jūs apiplėšėte mane. Jūs sakote: ‘Kaip mes apiplėšėme Tave?’ Dešimtinėmis ir aukomis!

9 Prakeikimas krinta ant jūsų, kadangi jūs, visa tauta, apiplėšėte mane.

10 Atneškite visas dešimtines į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose, ir tuo išmėginkite mane,­sako kareivijų Viešpats.­Ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?

Malaquias 3:8-10

Amžinasis Dievas yra tavo apsauga, Jo rankos­tavo prieglauda. Jis ištiesia jas į priešą ir tu sunaikini jį.

Deuteronômio 33:27

Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

Salmos 27:1

6 Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas.

7 Jis laiko sveiką išmintį teisiesiems, Jis yra skydas doru keliu einantiems.

8 Jis saugo teisingumo takus ir sergi šventųjų kelius.

Provérbios 2:6-8

7 Karalius pasitiki Viešpačiu, Aukščiausiojo gailestingumas neleis jam svyruoti.

8 Suras Tavoji ranka visus Tavo priešus, pasieks Tavo dešinė visus, kurie Tavęs nekenčia.

9 Užsirūstinęs padarysi juos kaip degančią krosnį; Viešpats sunaikins juos savo rūstybėje, praris juos ugnis.

Salmos 21:7-9

Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje.

Salmos 46:1

Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki.

Salmos 18:30

Teisusis valgo ir pasitenkina, bet nedorėlio pilvas nepasisotina.

Provérbios 13:25

Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje!

Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra Dievas.

Salmos 68:4,5

1 Pakeliu savo akis į kalnus, iš kur man ateina pagalba.

2 Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!

3 Jis neleis suklupti tavajai kojai, Jis­budrus tavo sargas.

4 Izraelio sargas nei miega, nei snaudžia.

5 Viešpats yra tavo sargas, Viešpats­tau šešėlis tavo dešinėje:

6 dieną nepažeis tavęs saulė nė mėnulis naktį.

7 Viešpats saugos tave nuo viso pikto, Jis saugos tavo sielą.

8 Viešpats saugos tavo įėjimą ir išėjimą dabar ir per amžius.

Salmos 121:1-8

Viešpats išperka savo tarnų sielą, nepražus nė vienas, kuris Juo pasitiki.

Salmos 34:22

Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.

Provérbios 30:5

Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas. Tai yra Viešpaties tarnų paveldėjimas ir jų teisumas yra iš manęs”,­sako Viešpats.

Isaías 54:17

Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas.

Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje.

Efésios 6:11,12

Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save, Jis mano dešinėje­aš nesvyruosiu.

Salmos 16:8

Dabar teikis laiminti savo tarno namus, kad jie išliktų per amžius Tavo akivaizdoje, nes Tu, Viešpatie Dieve, tai pasakei. Tegul būna palaiminti Tavo tarno namai Tavo palaiminimu per amžius”.

2 Samuel 7:29

Kaip paukščiai skraido, taip kareivijų Viešpats gins Jeruzalę; gins, išlaisvins ir išgelbės”.

Isaías 31:5

Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles.

Isaías 1:17

Kas yra Dievas, jei ne Viešpats? Kas yra uola, jei ne mūsų Dievas?

2 Samuel 22:32

Viešpats yra geras, tvirtovė nelaimės metu. Jis pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki.

Naum 1:7

Atsigulu ramus ir užmiegu, nes Tu vienintelis, Viešpatie, leidi man saugiai gyventi.

Salmos 4:8

Benjaminui jis tarė: “Tu, Viešpaties mylimasis, gyvensi Jo globoje. Jis apsaugos tave visuomet, ir tu ilsėsies Jo glėbyje”.

Deuteronômio 33:12

Jis pridengs tave savo plunksnomis, po Jo sparnais rasi sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Jo tiesa!

Salmos 91:4

Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų.

1 Timóteo 6:10

Nebūkite panašūs į juos, nes jūsų Tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant Jo.

Mateus 6:8

Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!

Salmos 37:3

1 Viešpatie, kiek daug yra mane varginančių, daug tų, kurie sukyla prieš mane.

2 Apie mane daugelis kalba: “Nėra jam pagalbos Dieve”.

3 Bet Tu, Viešpatie, esi mano skydas ir mano šlovė. Tu pakeli mano galvą.

4 Aš Viešpaties garsiai šaukiausi, ir Jis išgirdo nuo savo šventojo kalno.

5 Aš atsiguliau ir užmigau, ir vėl pabudau, nes Viešpats mane palaikė.

6 Nebijosiu dešimčių tūkstančių žmonių, kurie sustoja aplinkui mane.

Salmos 3:1-6

Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas.

Salmos 68:19

Aš palaiminsiu jas ir savo kalno apylinkes, Aš duosiu lietaus tinkamu metu; tai bus mano palaiminimų lietus.

Ezequiel 34:26

Viešpats yra mano ganytojas­aš nestokosiu.

Salmos 23:1

Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.

Isaías 26:3

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Mateus 6:33

Tu man davei išgelbėjimo skydą, Tavo dešinė palaikė mane, Tavo gerumas mane išaukštino.

Tu praplatinai mano žingsnius, kad mano kojos nepaslystų.

Salmos 18:35,36

Dovydas paskyrė įgulas Damasko Sirijoje. Taip sirai tapo Dovydo tarnais ir mokėjo duoklę. Viešpats saugojo Dovydą visur, kur jis ėjo.

2 Samuel 8:6

Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime Juo: jei ko tik prašome pagal Jo valią, Jis girdi mus.

O jeigu žinome, kad Jis girdi mus, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko Jo prašėme.

1 João 5:14,15

Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau, kad teisusis būtų užmirštas ir jo vaikai elgetautų.

Salmos 37:25

O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:19

Viešpats yra už mane­ko man bijoti? Ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 118:6

6 Šaukiausi Tavęs, nes Tu išklausysi mane, Dieve! Atkreipk į mane savo dėmesį, išgirsk mano kalbą.

7 Parodyk savo nuostabų gailestingumą, Tu, kuris savo dešine gelbsti nuo priešų Tavimi pasitikinčius.

8 Saugok mane kaip savo akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje slėpk mane

9 nuo prispaudėjų, nuo mano mirtinų priešų, kurie supa mane.

Salmos 17:6-9

7 Jis gina teises prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos. Kalinius išleidžia Viešpats.

8 Viešpats atveria akis akliesiems, pakelia parpuolusius; Viešpats myli teisiuosius.

9 Svetimšalį Viešpats saugo, našlaitį ir našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią.

Salmos 146:7-9

Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.

Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.

Salmos 20:1,2

Viešpats bus tavo pasitikėjimas, Jis apsaugos tavo koją, kad neįkliūtum.

Provérbios 3:26

Saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu Tavimi.

Nekaltumas ir teisumas tesaugo mane, nes aš laukiu Tavęs!

Salmos 25:20,21

6 Viešpats apsaugo paprastąjį; suvargęs buvau, o Jis man padėjo.

7 Nurimk, mano siela, nes Viešpats padarė tau gera!

8 Tu išlaisvinai nuo mirties mano sielą, nuo ašarų­mano akis, nuo suklupimo­mano kojas.

9 Aš vaikščiosiu Viešpaties akivaizdoje gyvųjų šalyje.

Salmos 116:6-9

Tikrai Viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškęs savo paslapties savo tarnams, pranašams.

Amós 3:7

Tu esi mano slėptuvė ir skydas, Tavo žodžiais pasitikiu.

Salmos 119:114

Dorasis eina saugiais keliais, o kas iškraipo savo kelius, taps žinomas.

Provérbios 10:9

Supratingas numato pavojų ir pasislepia, o neišmanėlis eina ir nukenčia.

Provérbios 27:12

Jis paklausė juos: “Ar jums ko nors trūko, kai buvau jus išsiuntęs be piniginės, be krepšio ir be sandalų?” Jie atsakė: “Nieko”.

Lucas 22:35

Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,

sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

Salmos 91:1,2

Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi.

Eclesiastes 7:12

Taip ir Viešpats patvarkė, kad Evangelijos skelbėjai gyventų iš Evangelijos.

1 Coríntios 9:14

Viešpaties baimėje tvirtas pasitikėjimas, ir Jo vaikai turės kur prisiglausti.

Provérbios 14:26

Ir visa, ko tik prašysite maldoje tikėdami,­gausite”.

Mateus 21:22

Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie Jo bijo, ir išgelbsti juos.

Salmos 34:7

Mūsų siela laukia Viešpaties­Jis mūsų pagalba ir skydas.

Salmos 33:20

Aš darau savo sandorą su jumis: jokio kūno nebepražudysiu tvano vandenimis, ir tvanas nebesunaikins žemės”.

Gênesis 9:11

Tu esi mano slėptuvė, nuo pavojų apsaugosi mane, išgelbėjimo giesmėmis apsupsi mane.

Salmos 32:7

Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu.

Salmos 59:16

Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

Filipenses 4:13

Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs!

1 Tessalonicenses 5:6

Aš atgaivinsiu pailsusią sielą, o suvargusią­pastiprinsiu”.

Jeremias 31:25

Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.

Mateus 7:11

29 Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios.

30 O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti.

31 Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

Mateus 10:29-31

Būk drąsus ir stiprus; nebijok ir neišsigąsk jų, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs”.

Deuteronômio 31:6

Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Plačiai išsižiok, kad pripildyčiau tavo burną.

Salmos 81:10

nes tu pasidarei Viešpatį savo priebėga, Aukščiausiąjį savo buveine.

Tau neatsitiks nieko pikto, ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės.

Salmos 91:9,10

Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus.

Isaías 46:4

Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų.

Tiago 4:7

Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!

Romanos 8:31