Salmos 97

1 Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos!

2 Debesys ir tamsa Jį supa; teisumas ir teisingumas yra Jo sosto pagrindas.

3 Jo priekyje liepsnoja ugnis ir sudegina aplinkui Jo priešus.

4 Žaibai nušviečia pasaulį. Tai matydama, žemė drebėjo.

5 Kalnai sutirpo kaip vaškas prieš Viešpatį­visos žemės Valdovą.

6 Dangūs skelbia Jo teisumą ir visos tautos mato Jo šlovę.

7 Bus sugėdinti tie, kurie tarnauja drožiniams, kurie stabais savo giriasi. Garbinkite Jį visi dievai!

8 Tai girdi Sionas ir džiaugiasi. Viešpatie, dėl Tavo sprendimų džiūgauja Judo dukterys.

9 Viešpatie, Tu esi aukštai virš visos žemės, išaukštintas virš visų dievų!

10 Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.

11 Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui­džiaugsmas.

12 Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.