Salmos 100

1 Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!

2 Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.

3 Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.

4 Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

5 Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.