Salmos 20

1 Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.

2 Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.

3 Visas tavo aukas teatsimena, tepriima tavo deginamąją auką.

4 Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

5 Mes džiaugsimės tavo išgelbėjimu, vėliavas kelsime savo Dievo vardu. Visus tavo prašymus teįvykdo Viešpats!

6 Žinau, kad Viešpats gelbsti savo pateptąjį, iš savo šventojo dangaus jį išklausė ir parėmė savo dešinės galybe.

7 Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.

8 Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.

9 Išgelbėk, Viešpatie, išgirsk, Karaliau, kai šaukiamės.