Eclesiastes 10

1 ׃

2 ׃

3 ־ ׃

4 ־ ־ ׃

5 ׃

6 ׃

7 ־ ־ ׃

8 ׃

9 ׃

10 ־ ־ ׃

11 ־ ־ ׃

12 ־ ׃

13 ־ ׃

14 ־ ־ ׃

15 ־ ־ ׃

16 ־ ׃

17 ־ ׃

18 ׃

19 ־ ׃

20 ־ ־ ־ ׃