Eclesiastes 8

1 ׃

2 ־ ׃

3 ־ ־ ־ ׃

4 ־ ־ ־ ׃

5 ׃

6 ־ ־ ׃

7 ־ ־ ׃

8 ־ ־ ־ ׃

9 ־ ־ ־ ־ ׃

10 ־ ־ ׃

11 ־ ־ ־ ׃

12 ־ ־ ׃

13 ־ ־ ׃

14 ־ ־ ׀ ־ ׃

15 ־ ־ ־ ־ ־ ׃

16 ־ ־ ־ ׃

17 ־ ־ ־ ־ ־ ׃