Eclesiastes 6

1 ־ ׃

2 ־ ׀ ־ ־ ׃

3 ־ ׀ ־ ־ ־ ־ ־ ׃

4 ־ ׃

5 ־ ־ ׃

6 ־ ׃

7 ־ ־ ׃

8 ־ ־ ־ ׃

9 ־ ־ ׃

10 ־ ־ ־ ׃

11 ־ ־ ׃

12 ־ ־ ־ ־ ־ ׃