Eclesiastes 4

1 ־ ־ ׀ ׃

2 ־ ־ ׃

3 ־ ־ ־ ׃

4 ־ ־ ־ ־ ־ ׃

5 ־ ־ ׃

6 ׃

7 ׃

8 ־ ־ ־ ־ ׀ ־ ־ ׃

9 ־ ־ ׃

10 ־ ־ ׃

11 ־ ׃

12 ־ ׃

13 ־ ׃

14 ־ ׃

15 ־ ־ ׃

16 ־ ־ ־ ־ ־ ־ ׃ ־ ־ ׃