Eclesiastes 7

1 ׃

2 ־ ־ ־ ־ ־ ׃

3 ־ ׃

4 ׃

5 ׃

6 ־ ׃

7 ־ ׃

8 ־ ־ ׃

9 ־ ׃

10 ־ ־ ׃

11 ־ ׃

12 ׃

13 ־ ׃

14 ־ ־ ־ ׃

15 ־ ׃

16 ־ ־ ׃

17 ־ ־ ׃

18 ־ ־ ־ ־ ־ ׃

19 ׃

20 ־ ׃

21 ־ ־ ־ ־ ׃

22 ־ ־ ׃

23 ־ ׃

24 ־ ׀ ׃

25 ׃

26 ־ ־ ׃

27 ׃

28 ־ ־ ׃

29 ־ ־ ׃