Amor Próprio

Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.

1 Pedro 2:9

3 Khi tôi nhìn các tầng trời,Là công việc của ngón tay Ngài;Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập.

4 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến?Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó?

5 Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút.Ban cho con người vinh quang và tôn trọng.

Salmos 8:3-5

Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay;Số lượng chúng lớn biết bao!

Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy,Thì chúng nhiều hơn cát.Khi tôi thức dậyTôi vẫn còn ở cùng Ngài.

Salmos 139:17,18

Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ lên khỏi bụi tro;Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến.

Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử,Cùng các hoàng tử của dân Ngài.

Salmos 113:7,8

Có phải năm con chim sẻ chỉ bán được hai đồng tiền sao? Thế mà, không một con nào bị Đức Chúa Trời bỏ quên!

Hơn nữa, ngay tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ, vì các con còn quý hơn nhiều chim sẻ!"

Lucas 12:6,7

Nhưng CHÚA bảo ông: "Con đừng chú ý diện mạo và dáng vóc cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong."

1 Samuel 16:7

Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,Linh hồn tôi biết rõ lắm.

Salmos 139:14

Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em: Đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình.

Romanos 12:3