Ânimo

Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi;Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.

Salmos 138:3

Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.

2 Timóteo 1:7

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.

Filipenses 4:13

Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 1:6

CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

Jeremias 29:11

Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu.

1 Pedro 1:6

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Salmos 27:1

Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA,Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy.

Salmos 37:39

Vì tôi mong mỏi gặp anh chị em để chia sẻ cho anh chị em linh ân nhằm gây dựng anh chị em

nghĩa là để chúng ta cùng khuyến khích nhau bởi đức tin của anh chị em và của tôi.

Romanos 1:11,12

Cho nên chúng tôi không nản lòng, trái lại dù con người bên ngoài của chúng tôi bị suy tàn, con người bên trong chúng tôi cứ đổi mới mỗi ngày.

2 Coríntios 4:16

Vậy, anh chị em hãy khuyến khích lẫn nhau và xây dựng cho nhau như anh chị em vẫn đang làm.

1 Tessalonicenses 5:11

Nhờ vậy, thưa anh chị em, tuy gặp phải mọi gian lao, hoạn nạn chúng tôi được khích lệ vì đức tin của anh chị em.

1 Tessalonicenses 3:7

Nhưng nhân dân đều đáp: "Chúng tôi quyết chẳng bao giờ bỏ CHÚA mà phụng sự các thần khác đâu!

Chính CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai-cập là nhà nô lệ, thực hiện những dấu lạ vĩ đại đó ngay trước mắt chúng tôi và phù hộ chúng tôi suốt cuộc trường chinh, khỏi bị các dân tộc hai bên đường làm hại.

Josué 24:16,17