Casa de Deus

Phước cho người Ngài đã chọnVà khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài.Chúng tôi sẽ thỏa nguyện với phúc lành của nhà Ngài,Tức là đền thánh Ngài.

Salmos 65:4

Gia-cốp thức giấc, tự nhủ: "Thật, CHÚA ngự tại đây mà ta không biết!"

Ông sợ hãi nói: "Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là nhà của Đức Chúa Trời, là cổng trời!"

Gênesis 28:16,17

Tôi đã xin CHÚA một điều,Là điều tôi sẽ tìm kiếm.Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚAĐến suốt đời,Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚAVà cầu hỏi trong đền thờ Ngài.

Salmos 27:4

44 Các tổ phụ chúng ta giữ lều chứng cớ với họ trong đồng hoang, dựng lên theo lệnh đã truyền cho Môi-se, đúng theo kiểu mẫu mà ông đã xem thấy.

45 Sau khi nhận được lều chứng cớ, các tổ phụ chúng ta cùng Giô-suê đem lều ấy theo trong cuộc chiếm cứ các xứ mà dân cư đã bị Đức Chúa Trời tống đuổi trước mặt họ. Lều còn trong đất nước cho đến thời Đa-vít,

46 là người được ân sủng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông xin phép xây cất một Đền Thờ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

47 Nhưng Sa-lô-môn mới là người xây Đền Thờ cho Ngài.

48 Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ngự trong đền đài do loài người xây dựng, như một tiên tri của Chúa đã nói:

49 ‘Bầu trời là ngai Ta,Và đất là bệ chân Ta.Các ngươi sẽ cất cho Ta loại nhà nào?Chúa phán hỏi như thế.Nơi nào là chỗ Ta nghỉ ngơi?

50 Không phải bàn tay Ta sáng tạo mọi vật này sao?’

Atos 7:44-50

Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài đổ bàn của những người đổi tiền và lật ghế của mấy kẻ bán bồ câu.

Ngài phán cùng họ: "Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp.’"

Mateus 21:12,13

CHÚA phán như vầy:"Trời là ngôi Ta,Đất là bệ chân Ta.Các ngươi sẽ xây một ngôi nhà cho Ta ở đâu?Nơi nào sẽ là chỗ Ta nghỉ ngơi?

Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,Vì thế chúng đều hiện hữu."CHÚA tuyên bố như vậy."Đây là kẻ Ta xem trọng:Người nhu mì, tâm thần hối cảiVà run sợ vì lời Ta phán.

Isaías 66:1,2

Nhưng tôi thì giống như cây ô-liuXanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời.Tôi hằng tin cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa TrờiĐến đời đời.

Salmos 52:8

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.

14 Ngài thấy trong sân đền thờ người thì buôn bán bò, chiên, bồ câu; kẻ lại ngồi đổi bạc.

15 Ngài bện dây roi, đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ luôn với chiên bò. Ngài vứt tung tiền và lật đổ bàn ghế của người đổi bạc.

16 Ngài truyền lệnh cho những người bán bồ câu: "Dẹp sạch những thứ nầy đi! Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!"

17 Môn đệ Ngài nhớ lời Kinh Thánh: "Nhiệt tình về nhà Chúa thiêu đốt tôi!"

João 2:13-17

Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là Đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa.

1 Coríntios 6:19

Vì một ngày trong sân đền của NgàiQuý hơn cả ngàn ngày ở nơi khác;Tôi thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa TrờiHơn là ở trong nhà kẻ ác.

Salmos 84:10

phòng khi ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

1 Timóteo 3:15

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.

Salmos 122:1

Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng.

Hebreus 3:6

Vì lòng nhiệt thành về nhà Chúa đã ăn nuốt tôi,Những lời sỉ nhục mà người ta lăng nhục Ngài đã đổ xuống trên tôi.

Salmos 69:9

Thật vậy, trọn đời tôi,Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi.Tôi sẽ ở trong nhà CHÚAĐến muôn đời.

Salmos 23:6