Salmos 122

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.

2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứngTrong các cổng thành ngươi.

3 Giê-ru-sa-lem được xây cất như một cái thành,Nối kết nhau vững chắc.

4 Ấy là nơi các chi tộc,Tức là các chi tộc của CHÚAĐi hành hương, theo như quy luật truyền cho Y-sơ-ra-ên,Để cảm tạ danh CHÚA.

5 Vì tại đó các ngôi phán xét,Tức là các ngôi thuộc nhà Đa-vít được lập.

6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem,Nguyện những người yêu mến ngươi được thịnh vượng.

7 Nguyện bình an ở trong các tường thành ngươi,An ninh ở giữa các đồn lũy ngươi.

8 Vì cớ anh em, bè bạn ta, ta cầu rằng:Nguyện ngươi được bình an.

9 Vì cớ đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta,Ta cầu phúc lành cho ngươi.