Salmos 131

1 Lạy CHÚA, lòng tôi không tự cao,Mắt tôi không tự đắc.Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đạiHay quá diệu kỳ cho tôi.

2 Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thảnNhư đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình.Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa.

3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi CHÚATừ nay cho đến đời đời.