Salmos 133

1 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết baoKhi anh em sống hòa thuận với nhau.

2 Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râuVà xuống vạt áo dài người.

3 Như sương móc từ núi Hẹt-mônSa xuống núi đồi Si-ôn;Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành,Tức là sự sống đời đời.