Salmos 87

1 Ngài đã đặt nền móng của Ngài trên các núi thánh;

2 CHÚA yêu mến các cổng của Si-ônHơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp.

3 Hỡi thành của Đức Chúa Trời,Những điều vinh quang về ngươi đã được nói đến.Sê-la

4 Ta sẽ nhắc đến Ra-háp, Ba-by-lônLà những nước nhận biết ta;Kìa, Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Ê-thi-ô-bi;Chúng nói rằng: người này sinh ở Si-ôn.

5 Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:Người này, kẻ kia sinh trưởng tại đây;Và chính Đấng Chí Cao sẽ thiết lập Si-ôn.

6 CHÚA sẽ ghi tên các dân vào sổ:"Người này sinh tại Si-ôn."Sê-la

7 Những ca sĩ cũng như vũ công đều nói:"Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi."