Salmos 75

1 Lạy Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Ngài, chúng tôi cảm tạ Chúa.Vì danh Ngài thật gần chúng tôi,Mọi người tường thuật những việc diệu kỳ Ngài làm.

2 Khi đến thời điểm Ta đã định,Thì Ta sẽ phán xét công bình.

3 Khi trái đất và cả dân cư trên ấy run rẩy rúng động,Thì chính Ta sẽ giữ vững nền móng nó.Sê-la

4 Ta phán cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ kiêu ngạo,Cùng kẻ ác rằng: Chớ khoe khoang sức mạnh.

5 Chớ khoa trương sức mạnh nghịch trời cao,Cũng đừng giương cổ tranh cãi.

6 Vì không phải từ phương đông hay phương tây,Cũng không phải từ sa mạc mà có sự tôn trọng.

7 Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng phán xét,Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên.

8 Vì CHÚA cầm chén trong tay,Chén đầy rượu pha, sủi bọt.Ngài đổ rượu ra, tất cả những kẻ ác trên đất sẽ uống rượu ấy,Thật vậy, chúng sẽ phải uống cạn cả cặn.

9 Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn công bố điều ấy,Tôi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

10 Và Chúa sẽ hủy diệt hết sức mạnh của kẻ ác,Còn sức mạnh của người công chính sẽ được thêm lên.