Salmos 67

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi,Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.Sê-la

2 Để đường lối Ngài được thông biết trên đất,Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia.

3 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài,Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.

4 Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát,Vì Ngài phán xét công bình các dânVà hướng dẫn các nước trên đất.

5 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài,Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.

6 Nguyện đất sinh sản hoa mầu,Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi ban phước cho chúng tôi.

7 Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi,Nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài.