Salmos 116

1 Tôi yêu mến CHÚAVì Ngài nghe lời cầu xin của tôi.

2 Suốt đời, tôi cầu khẩn ChúaVì Ngài lắng tai nghe tôi.

3 Dây Tử Thần buộc quanh tôi,Sự đau đớn của Âm Phủ nắm lấy tôi;Tôi đau khổ và sầu não;

4 Nên tôi cầu khẩn danh CHÚA:Lạy CHÚA, xin giải cứu linh hồn tôi.

5 CHÚA công chính và ban ân huệ;Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.

6 CHÚA gìn giữ người chân thật;Khi tôi bị nguy khốn Ngài giải cứu tôi.

7 Hỡi linh hồn ta, hãy an tâm trở lại,Vì CHÚA đối xử rộng rãi cùng ngươi.

8 Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,Mắt tôi khỏi giọt lệVà chân tôi khỏi vấp ngã.

9 Tôi sẽ bước đi trước mặt CHÚATrong đất người sống.

10 Tôi vẫn tin dù tôi nói:Tôi đau khổ vô cùng.

11 Trong khi lo sợ tôi nói:Mọi người phàm đều không đáng tin cậy.

12 Tôi sẽ lấy gì đền đáp CHÚAVề mọi ơn lành Ngài ban cho tôi?

13 Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên,Và cầu khẩn danh CHÚA.

14 Tôi sẽ hoàn thành các lời tôi hứa nguyệnCho CHÚA trước mặt toàn dân Ngài.

15 Sự chết của các thánh NgàiLà quý báu trước mặt CHÚA.

16 Lạy CHÚA, chính tôi là tôi tớ Chúa,Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của đầy tớ gái Ngài.Ngài đã giải phóng tôi khỏi gông cùm.

17 Tôi sẽ dâng sinh tế tạ ơn NgàiVà cầu khẩn danh CHÚA.

18 Tôi sẽ hoàn thành các lời tôi hứa nguyện cho CHÚA Trước mặt toàn dân Ngài;

19 Trong sân đền CHÚAỞ giữa Giê-ru-sa-lem.Ha-lê-lu-gia!