Salmos 93

1 CHÚA trị vì; Ngài trang phục bằng sự uy nghi;CHÚA uy nghi;Ngài nai nịt bằng sức mạnh.Phải, thế giới được lập vững vàng,Không thể rúng động.

2 Ngôi Ngài được lập vững vàng từ thời cổ;Ngài hằng hữu từ trước vô cùng.

3 Lạy CHÚA, các sông đã dâng lên;Các sông đã dâng lên cùng tiếng động;Các sông đã dâng lên ầm ầm.

4 CHÚA trị vì trên cao,Quyền năng hơn sấm động của nước lớn,Quyền năng hơn sóng to của biển cả.

5 Lạy CHÚA, các sắc luật của Ngài thật chắc chắn;Đền thờ Ngài thật là thánh khiếtĐến đời đời.