Salmos 3

1 CHÚA ơi!Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi.Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi.

2 Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi:Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!

3 Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi,Là vinh quang của tôi,Là đấng nâng đầu tôi ngước lên.

4 Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA!Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.

5 Tôi nằm xuống và ngủ yên;Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi.

6 Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân,Dàn trận vây tôi khắp bốn bên.

7 CHÚA ôi! Xin hãy đứng dậy.Đức Chúa Trời của tôi ôi! Xin hãy giải cứu tôi.Vì Ngài đã vả má mọi kẻ thù tôi,Bẻ gẫy răng những kẻ ác.

8 Sự giải cứu đến từ CHÚA.Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài.Sê la.