Salmos 54

1 Lạy Đức Chúa Trời, nhờ danh Ngài, xin giải cứu tôi,Xin dùng năng lực Ngài minh oan cho tôi.

2 Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện tôi,Xin lắng tai nghe tiếng nói của miệng tôi.

3 Vì những kẻ xa lạ nổi lên chống tôi,Những người tàn ác tìm hại mạng sống tôi.Chúng không để Đức Chúa Trời trước mặt mình.

4 Kìa, Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi,Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn tôi.

5 Ngài sẽ lấy ác báo trả các kẻ thù tôi,Vì sự thành tín của Ngài, xin hãy hủy diệt chúng nó.

6 Lạy CHÚA, tôi sẽ dâng cho Ngài tế lễ tự nguyện,Tôi sẽ ca ngợi danh NgàiVì danh ấy là tốt lành.

7 Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi gian nguyVà mắt tôi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù tôi.