Salmos 117

1 Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA.Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài.

2 Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao;Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi.Ha-lê-lu-gia!