Salmos 134

1 Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA,Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA,Hãy đến ca tụng Ngài.

2 Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh,Hãy ca tụng CHÚA.

3 Nguyện CHÚA, là Đấng dựng nên trời và đất,Từ Si-ôn sẽ ban phước cho ngươi.