Salmos 83

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ im lặng!Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng nín lặng, xin chớ điềm nhiên.

2 Vì kìa, những kẻ thù của Ngài náo động,Những kẻ ghét Ngài nghếch mặt lên.

3 Chúng lập mưu thâm hiểm chống dân Chúa,Chúng bàn kế hại những kẻ Ngài bảo vệ.

4 Chúng bảo: "Chúng ta hãy đến, tiêu diệt dân tộc chúng nó,Để không ai còn nhớ đến tên Y-sơ-ra-ên nữa."

5 Vì chúng đồng âm mưu,Chúng kết ước chống lại Ngài:

6 Các dân Ê-đôm và Ích-ma-ên,Mô-áp và Ha-ga-rít,

7 Ghê-banh, A-môn, A-ma-léc,Phi-li-tin và dân Ty-rơ;

8 Dân A-si-ri cũng hiệp với chúng nóMà hỗ trợ cho con cháu Lót.

9 Xin hãy làm cho chúng nó như Ngài đã làm cho Ma-đi-an,Cho Si-sê-ra, cho Gia-bin tại sông Ki-sôn;

10 Chúng nó bị tiêu diệt tại Ên-đô-rơ,Bị làm phân bón đất.

11 Hãy làm cho những người quyền quý chúng nó giống như Ô-rếp và Xê-ép;Cùng tất cả hoàng tử chúng nó giống như Xê-bách và Xanh-mu-na;

12 Vì chúng nó nói rằng chúng ta hãy chiếm lấy cho mìnhĐất đai của Đức Chúa Trời.

13 Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy làm cho chúng nóNhư bụi trong cơn gió lốc; như trấu trước cơn gió.

14 Như lửa thiêu hủy rừng,Như ngọn lửa đốt cháy các núi thể nào;

15 Xin Ngài dùng bão táp đuổi bắt chúng nó,Và lấy dông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy.

16 Lạy CHÚA, xin Ngài làm cho mặt chúng đầy dẫy nhuốc nhơ;Để chúng nó tìm cầu danh Ngài.

17 Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và kinh hoàng đời đời,Nguyện chúng nó bị nhục nhã và hủy diệt;

18 Nguyện chúng nó biết rằng chỉ một mình Ngài, danh là CHÚA,Là Đấng Tối Cao tể trị trên cả thế gian.