Salmos 15

1 Lạy CHÚA,Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài?Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài?

2 Ấy là người bước đi ngay thẳng,Làm điều công chínhVà nói sự thật từ trong lòng.

3 Là người có lưỡi không nói hành,Không làm điều ác hại bạn hữu,Và không lăng nhục người lân cận.

4 Mắt người khinh bỉ kẻ gian ácNhưng tôn trọng người kính sợ CHÚA.Người đã thề nguyện,Dù có tổn hại cũng không thay đổi.

5 Người không cho vay tiền lấy lời,Không nhận của hối lộ để hại người vô tội.Người nào làm những điều ấySẽ không bao giờ bị rúng động.