Salmos 114

1 Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập,Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc.

2 Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài,Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.

3 Biển thấy và chạy trốn;Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui.

4 Các núi nhảy lên như chiên đực;Các đồi nhảy vọt như chiên con.

5 Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn?Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui?

6 Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực;Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con?

7 Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa;Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp;

8 Đấng biến tảng đá thành ao nước;Đá cứng thành suối nước.