Salmos 14

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:Không có Đức Chúa Trời.Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm.Không có ai làm điều thiện.

2 CHÚA từ trên trờiNhìn xuống loài người.Để xem thử có ai khôn ngoan,Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không?

3 Tất cả đều lầm lạc;Chúng nó cùng nhau đều bại hoại.Không có ai làm điều thiện,Dù một người cũng không.

4 Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết?Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh,Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA.

5 Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng.Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính.

6 Các người làm hỏng chương trình kẻ khốn cùng.Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn.

7 Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến.Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về.Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.