Salmos 99

1 CHÚA cai trị,Muôn dân hãy run sợ;Ngài ngự trên các Chê-ru-bim,Trái đất rung chuyển.

2 CHÚA tại Si-ôn thật vĩ đại;Ngài được tôn cao trên tất cả mọi dân tộc.

3 Nguyện chúng nó ca tụng danh vĩ đại và đáng sợ của Ngài;Ngài là thánh.

4 Vị vua thật quyền năng, Ngài yêu chuộng công bình,Thiết lập sự bình đẳng;Ngài thi hành công bìnhVà công chính trong Gia-cốp.

5 Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài.Ngài là thánh.

6 Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài;Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài;Họ cầu khẩn CHÚAVà Ngài đáp lời họ.

7 Từ trong cột mây Ngài phán với họ;Ngài ban cho họ luật lệ cùng quy luật và họ gìn giữ chúng.

8 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi,Chính Ngài đã đáp lời họ.Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ,Nhưng Ngài cũng báo trả những hành vi sai trái của họ.

9 Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;Hãy thờ phượng tại núi thánh NgàiVì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.