Salmos 121

1 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?

2 Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,Đấng sáng tạo nên trời và đất.

3 Ngài không để chân ngươi trượt ngã;Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.

4 Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ênSẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ.

5 CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi;CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi.

6 Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi;Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.

7 CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa;Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.

8 CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vàoTừ nay cho đến đời đời.