Salmos 11

1 Tôi ẩn náu mình nơi CHÚA.Sao các người nói cùng linh hồn ta:Hãy trốn lên núi ngươi như chim.

2 Vì kìa kẻ ác giương cung,Tra tên vào dây cung.Từ trong bóng tối,Bắn người ngay thẳng.

3 Nếu nền móng bị phá hủy,Thì người công chính sẽ làm sao?

4 CHÚA ở trong đền thánh Ngài;CHÚA ngự trên trời.Mắt Ngài quan sát,Mí mắt Ngài dò xét loài người.

5 CHÚA thử người công chính,Nhưng lòng Ngài ghét kẻ ácVà kẻ ưa điều hung bạo.

6 Ngài sẽ đổ than hồng và diêm sinh trên kẻ ác.Ngọn gió nóng bỏng sẽ là phần chúng nó.

7 Vì CHÚA là công chính.Ngài yêu điều công chính.Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.