Salmos 137

1 Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khócKhi nhớ đến Si-ôn.

2 Chúng tôi treo đàn hạc mìnhTrên các cành liễu ở đó.

3 Vì tại đó những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh đòi chúng tôi phải hát;Những kẻ áp bức chúng tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ;Chúng bảo: "Hãy hát cho chúng ta một trong những bài ca của Si-ôn."

4 Làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của CHÚAỞ trên đất ngoại quốc?

5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,Nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi;

6 Nguyện lưỡi ta mắc cứng nơi vòm miệngNếu ta không nhớ đến Giê-ru-sa-lem;Không đặt Giê-ru-sa-lemLàm niềm vui tuyệt đỉnh của ta.

7 Lạy CHÚA, xin nhớ rằngTrong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,Dân Ê-đôm đã nói: Hãy phá hủy,Hãy phá hủy đến tận nền móng nó.

8 Này dân Ba-by-lôn là dân sẽ bị hủy diệt,Phước cho người báo oán ngươiBằng chính điều ngươi đã hại chúng ta;

9 Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươiVà đập chúng vào tảng đá.