Salmos 130

1 Lạy CHÚA, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.

2 Lạy Chúa, xin nghe tiếng cầu xin của tôi,Nguyện Chúa lắng ngheLời khẩn nguyện của tôi.

3 Chúa ôi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi;Thì lạy Chúa, còn ai sống nổi.

4 Nhưng Chúa có lòng tha thứĐể người ta kính sợ Chúa.

5 Tôi trông đợi, linh hồn tôi trông đợi CHÚA;Tôi trông cậy nơi lời Chúa.

6 Linh hồn tôi trông đợi ChúaHơn những lính canh trông đợi sáng.Hơn những lính canh trông đợi sáng.

7 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy CHÚA,Vì Ngài có lòng yêu thươngVà ban ơn cứu chuộc dồi dào.

8 Chính Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ênKhỏi mọi tội ác họ.