Salmos 13

1 Lạy CHÚA, Ngài hằng quên tôi cho đến bao giờ?Ngài lánh mặt tôi cho đến chừng nào?

2 Linh hồn tôi vẫn đau đớn cho đến bao giờ?Lòng tôi vẫn buồn rầu mỗi ngày?Kẻ thù vẫn được tôn cao hơn tôi cho đến chừng nào?

3 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.Xin hãy xem xét, xin đáp lời tôi.Xin ban ánh sáng cho mắt tôi,Kẻo tôi phải ngủ đi trong sự chết.

4 Kẻo kẻ thù tôi sẽ nói: ta đã thắng nó!Và kẻ địch sẽ vui mừng vì tôi nghiêng ngả.

5 Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài.Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài.

6 Tôi sẽ ca ngợi CHÚA,Vì Ngài đã ban phước dồi dào cho tôi.