Salmos 82

1 Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài;Ngài phán xét giữa các thần.

2 Các ngươi sẽ xét xử bất côngVà thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ?Sê-la

3 Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi;Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó.

4 Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ;Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác.

5 Các ngươi không biết cũng không hiểu;Các ngươi đi lại trong tối tăm;Mọi nền tảng của quả đất đều xiêu vẹo.

6 Ta bảo: "Các ngươi là thần;Tất cả các ngươi đều là con của Đấng Chí Cao;

7 Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm,Sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị."

8 Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gianVì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.