Salmos 12

1 Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi.Vì người kính sợ Chúa không còn nữa,Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người.

2 Người ta nói dối lẫn nhau.Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh.

3 Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh,Lưỡi khoe khoang.

4 Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi.Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta?

5 Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột,Người thiếu thốn rên siết.Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán:Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn.

6 Lời CHÚA là lời trong sạch.Như bạc luyện trong lò nung bằng đất,Tinh luyện đến bảy lần.

7 Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng.Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời.

8 Kẻ ác dạo quanh bốn phíaKhi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người.